ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี๒๕๕๙
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
 - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 - ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
 - ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
 - สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,  081-9550455 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology