ดาวน์โหลด
 กิจการสภา
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล
 - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 - แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2562-2564
 - คำอธิบายแบบประเมิน
 - แบบประเมินพนักงานจ้าง
 - แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล
 - โครงการลดขั้นตอน ฯ
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563
 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563
 - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2563
 - รายงานการจัดส่งเจ้าที่เข้ารับการอบรมฯ 2562
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,  081-9550455 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology