โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางสมร มณีรอด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
นางกัลยา เอี่ยมสะอาด
สมาชิก อบต. หมู่ 1
 
นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู่ 2
 
นายปราโมทย์ ช่วยงาน
สมาชิก อบต. หมู่ 2
 
นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ 3
 
นายเยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู่ 4
 
นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู่ 4
 
นายอำนวย ปิ่นสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู่ 5
 
นายองอาจ เจิมขุนทด
สมาชิก อบต. หมู่ 6
 
นายวีระ เจิมขุนทด
สมาชิก อบต. หมู่ 6
 
นายมานพ ครึ้มสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู่ 7
 
นายวิเชียร งัดสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู่ 8
 
นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิก อบต. หมู่ 8
 
นายบุญยัง รัตนารักษ์
สมาชิก อบต. หมู่ 9
 
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
สมาชิกอบต.ม.1
 
นางกนิษฐา คงมี
สมาชิก อบต.หมู่ 9
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology