หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2561 26-11-2018
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อประจำปีงบประมาณ 2562 01-10-2018
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 01-10-2018
     คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 01-10-2018
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 01-10-2018
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 25-09-2018
     แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560) 08-06-2018
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 08-01-2018
     สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 04-01-2018
     สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 04-01-2018
     ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 06-11-2017
     แสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖o 20-10-2017
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปีรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 06-10-2017
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ 05-10-2017
     แบบคำขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 01-10-2017
     แบบคำขอลงทะเบียนผู้พิการ 01-10-2017
     แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ 01-10-2017
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25-09-2017
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ 04-10-2016
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชกาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25-07-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25-04-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25-04-2016
     แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖o แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 11-04-2016
     การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 11-01-2016
     คู่มือประชาชน การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 11-01-2016
     คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 11-01-2016
     คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10-01-2016
     คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10-01-2016
     คู่มือประชาชนการอนุญาตใช้น้ำประปา 10-01-2016
     คู่มือประชาชนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 10-01-2016
     คู่มือประชาชน 10-01-2016
     กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 03-12-2015
     โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10-11-2015
     โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10-11-2015
     แบบรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 10-11-2015
     แบบคำขอรับใบอนุญาต 10-11-2015
     ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 10-11-2015
     แบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 10-11-2015
     แบบลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10-11-2015
     คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 10-11-2015
     คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 10-11-2015
     ประชาสัมพันธ์โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 09-11-2015
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 09-11-2015
     กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 02-11-2015
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 30-10-2015
     ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของตำบลบึงอ้อ 30-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 05-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 18-09-2015
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 14-07-2015
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ 18-05-2015
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 30-04-2015
     การปรับปรุงลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร1 02-01-2015
     การปรับปรุงลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 02-01-2015
     ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๔๖o) 02-10-2014
     ประสัมพันธ์ประกาศตรวจงานจ้าง 22-08-2014
     ปลูกมันสำประหลัง 30 ตันต่อไร่ได้จริงหรือ 11-02-2014
     ดินและปุ๋ยมันสำประหลัง 11-02-2014
     เพลี้ยแป้ง.....มหันตภัยต่อมันสำประหลัง 11-02-2014
     ประชาสัมพันธ์รายงานสถานะการเงินปรระจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 30-10-2013

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,  081-9550455 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology