หัวข้อ
วันที่
     28-10-2020
     ประกาศฯ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22-10-2020
     ประกาศ อบต.บึงอ้อ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23-09-2020
     ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31-08-2020
     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ 17-08-2020
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 17-08-2020
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 17-08-2020
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 17-08-2020
     ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ฉบับที่ 1) 09-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ แนวทางการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 09-06-2020
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.๒๑๗-๐๘ สายบ้านโนนตาลใหญ่ - ตำบลสีมุม บ้านโนนตาลใหญ่ หมู่ ๘ 24-04-2020
     ประกาศ อบต.บึงอ้อ เรื่อง แนบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 07-04-2020
     ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 07-04-2020
     รายงานของผู้สอบบัญชี 11-03-2020
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 02-03-2020
     ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 02-03-2020
     ประกาศ อบต บึงอ้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 18-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 05-02-2020
     จดหมายข่าว อบต.บึงอ้อ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2563 22-01-2020
     ประกาศ อบต.บึงอ้อ เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลบึงอ้อ 30-10-2019
     รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 24-10-2019
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 17-10-2019
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 17-10-2019
     แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 11-10-2019
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 01-10-2019
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพประจำเดือน กันยายน 2562 11-09-2019
     โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 21-08-2019
     โครงการเยาวชนไทย 21-08-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 20-08-2019
     โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 20-08-2019
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพประจำเดือน สิงหาคม 2562 09-08-2019
     ภาพกิจกรรมการรณรงค์และการลดขยะในชุมชน 02-08-2019
     โครงการอบรมสมุนไพร 25-07-2019
     โครงการฝึกอาชีพทำของชำร่วย 23-07-2019
     โครงการอบรม 22-07-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 19-07-2019
     ประชุมคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี 19-07-2019
     โครงการอบรมฝึกอาชีพ 16-07-2019
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพประจำเดือน 3 ก.ค.2562 03-07-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 28-06-2019
     โครงการอบรมอาชีพ ทำขนม 19-06-2019
     ประกาศ อบต บึงอ้อ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 10-06-2019
     โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ 10-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรค จากพิษสุนัขบ้า 07-06-2019
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2562 31-05-2019
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 31-05-2019
     แผนดำเนินงานประจำปี 2562 31-05-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 20-05-2019
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพประจำเดือน . 2562 18-05-2019
     โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุ 03-05-2019
     ประกาศ อบต บึงอ้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 01-05-2019
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2562 01-05-2019
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพประจำเดือน เม.ย 2562 10-04-2019
     แผนการตรวจสอบภายใน 2562 01-04-2019
     ประกาศ อบต บึงอ้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 25-03-2019
     กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2562 22-03-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 19-03-2019
     การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริารส่วนตำบลบึงอ้อ 12-03-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 25-02-2019
     เชิญร่วมแข่งขันกีฬา บึงอ้อเกมส์ ครั้งที่15 07-01-2019
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง "โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้" 04-01-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 24-12-2018
     โรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ตลอดปี เตือนประชาชนอย่าชะล่าใจ แม้แต่หมา-แมวที่เลี้ยงเองก็สามารถแพร่โรคได้ 13-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2561 26-11-2018
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 22-11-2018
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง ระวังโรคไข้หวัดใหญ่มาเยือน 10-10-2018
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อประจำปีงบประมาณ 2562 01-10-2018
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 01-10-2018
     คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 01-10-2018
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 01-10-2018
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 25-09-2018
     ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 02-07-2018
     แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560) 08-06-2018
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 08-01-2018
     สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 04-01-2018
     สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 04-01-2018
     ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 06-11-2017
     แสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖o 20-10-2017
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปีรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 06-10-2017
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ 05-10-2017
     แบบคำขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 01-10-2017
     แบบคำขอลงทะเบียนผู้พิการ 01-10-2017
     แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ 01-10-2017
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25-09-2017
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ 04-10-2016
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชกาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25-07-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25-04-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25-04-2016
     แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖o แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 11-04-2016
     การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 11-01-2016
     คู่มือประชาชน การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 11-01-2016
     คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 11-01-2016
     คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10-01-2016
     คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10-01-2016
     คู่มือประชาชนการอนุญาตใช้น้ำประปา 10-01-2016
     คู่มือประชาชนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 10-01-2016
     คู่มือประชาชน 10-01-2016
     กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 03-12-2015
     โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10-11-2015
     โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10-11-2015
     แบบรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 10-11-2015
     แบบคำขอรับใบอนุญาต 10-11-2015
     ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 10-11-2015
     แบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 10-11-2015
     แบบลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10-11-2015
     คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 10-11-2015
     คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 10-11-2015
     ประชาสัมพันธ์โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 09-11-2015
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 09-11-2015
     กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 02-11-2015
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 30-10-2015
     ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของตำบลบึงอ้อ 30-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 05-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 18-09-2015
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 14-07-2015
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ 18-05-2015
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 30-04-2015
     การปรับปรุงลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร1 02-01-2015
     การปรับปรุงลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 02-01-2015
     ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๔๖o) 02-10-2014
     ประสัมพันธ์ประกาศตรวจงานจ้าง 22-08-2014
     ปลูกมันสำประหลัง 30 ตันต่อไร่ได้จริงหรือ 11-02-2014
     ดินและปุ๋ยมันสำประหลัง 11-02-2014
     เพลี้ยแป้ง.....มหันตภัยต่อมันสำประหลัง 11-02-2014
     ประชาสัมพันธ์รายงานสถานะการเงินปรระจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 30-10-2013

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,  081-9550455 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology