โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เบอร์โทร.089-8548636
 
 
นายประเสริฐ กฤษณะหมื่นไวย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์ 087-2555223
 
นายวันชัย ลับสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์. 098-3244414


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology