จำนวนหมู่บ้าน/ การปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ มีจำนวน  9  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง

1

บึงอ้อ

นายสมอาจ ร่ายสูงเนิน

ผู้ใหญ่บ้าน

2

โนนตาล

นายมานะ งัดสันเทียะ

ผู้ใหญ่บ้าน

3

กุ่มพะยา

นายทรัพย์ งัดสันเทียะ

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บุระไหว

นายสายชล กิสันเทียะ

กำนันตำบลบึงอ้อ

5

หนองกระโดน

นายธนวัฒน์ รัตน์สันเทียะ

ผู้ใหญ่บ้าน

6

ดอนมะเกลือ

นายสมุทร์ กำสันเทียะ

ผู้ใหญ่บ้าน

7

หนองกระทุ่ม

นายหัสธชัย ดำรงไทย

ผู้ใหญ่บ้าน

8

โนนตาลใหญ่

นายนที เดสันเทียะ

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บึงสมบูรณ์

นายอนันต์ ภูมิโคกรักษ์

ผู้ใหญ่บ้านประชากร

    ครัวเรือนทั้งสิ้น  1,349  ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น  5,206  คน  แยกเป็น  ชาย  2,612  คน 
หญิง  2,594  คน  ตามตาราง  ดังนี้

จำนวนครัวเรือน


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ปี พ.ศ.

2558

2559

2560

1

บึงอ้อ

165

188

212

2

โนนตาล

107

111

115

3

กุ่มพะยา

196

219

227

4

บุระไหว

69

70

73

5

หนองกระโดน

109

113

116

6

ดอนมะเกลือ

113

119

123

7

หนองกระทุ่ม

189

197

207

8

โนนตาลใหญ่

131

136

150

9

บึงสมบูรณ์

120

123

126

รวม

1,199

1,276

1,349

จำนวนประชากร

หมู่ที่

ซื่อหมู่บ้าน

2558

2559

2560

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

บึงอ้อ

299

324

634

302

328

630

317

342

659

2

โนนตาล

241

244

485

245

237

482

251

240

491

3

กุ่มพะยา

420

392

812

417

403

820

429

427

856

4

บุระไหว

176

154

330

182

151

333

175

159

334

5

หนองกระโดน

207

217

424

210

221

431

219

227

446

6

ดอนมะเกลือ

231

2222

453

233

223

456

247

237

484

7

หนองกระทุ่ม

388

398

786

387

405

792

393

405

798

8

โนนตาลใหญ่

321

299

620

320

305

625

332

305

637

9

บึงสมบูรณ์

235

253

488

247

258

505

249

252

501

รวมทั้งสิ้น

2,518

2,503

5,021

2,543

2,531

5,074

2,612

2,594

5,206

    
จะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรภายในตำบลบึงอ้อ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นทุกปี  จาก
จากตาราง  จะเห็นได้ว่า  ปี  2558  มีประชากร  5,021  คน ปี  2559  มีประชากร  5,074  คน เพิ่มขึ้น 53  คน  และในปี  2560  มีประชากร  5,206  คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559  เป็น  173  คน 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology