ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อ ๑๐ ท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
 - ช่องการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
 - ข้อ ๑๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
 - ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง
 - รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
 - ข้อ 12 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 - รายงานผลการตรวจสอบครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 30 มี.ค. 64)
 - รายงานผลการตรวจสอบครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64)
 - แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology