ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อ 127 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560-2564
 - หนังสือส่งแผนป้องกันการทุจริตฯ
 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
 - รายงานการติดตามและประเมินผลฯ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จากระบบ EplanNACC
 - ข้อ 128 กิจกรรมสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - แนวปฏฺิบัติกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ อบต.บึงอ้อ
 - ข้อ 129 แผนการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ ที่ผู้บริหารเข้าร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - การเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของจังหวัด
 - เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ของ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ข้อ 130 สื่อประชาสัมพันธ์ ที่เป็นการเสริมสร้างวินัยให้กับข้าราชการ
 - เผยแพร่ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย
 - กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีจิตสำนึกตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ
 - ในรอบปีไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัย
 - ข้อ 131 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
 - มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อบต.บึงอ้อ
 - สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
 - ข้อ 132 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 - มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 - มาตรการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่น
 - การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2564 เพื่อยกระดับผลการประเมินในปี 2565
 - ข้อ 135 บันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA ต่อผู้บริหารฯ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology