ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 - การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี๒๕๕๙
 - ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
 - ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
 - สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท พ.ศ.2541 แก้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
 - คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พ.ศ.2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ของ อปท พ.ศ.2559
 - ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท พ.ศ.2559
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2548
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 2564
 - รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - ผลการดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน จากระบบ e-PlanNAAC
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology