ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2557
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 -  แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 - แผนจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑
 - รายงานผลปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๙
 - แผนจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๐
 - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 - แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(เพิ่มเติม)
 - แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 - แผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม
 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology