ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก)
 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2564
 - รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 -  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 -มี.ค. 65)
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)"
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology