ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ๑. ข้อบัญญัติ อบต.บึงอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
 - ๒. ข้อบัญญัติ อบต.บึงอ้อ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
 - ๓. ข้อบัญญัติ อบต.บึงอ้อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗
 - ๔. ข้อบัญญัติ อบต.บึงอ้อ เรื่อง การลดหย่อนที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ๕. ข้อบัญญัติ อบต.บึงอ้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ๖. ข้อบัญญัติ อบต.บึงอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology