ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ส่งประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562
 - ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2562
 - ส่งประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562
 - ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology