ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เว
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology