ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบฟอร์ขอใช้บริการถังขยะ และจัดเก็บขยะมูลฝอย
 - แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมไฟฟ้า
 - แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
 - แบบฟอร์มขอใช้กำลัง อปพร. เพื่ออำนวยความสะดวก
 - แบบฟอร์มแบบฟอร์มร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษางานนิติการ
 - แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ภายในเขตตำบลบึงอ้อ
 - แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ อบต.บึงอ้อ
 - แบบฟอร์มนัดหมายขอเข้ารับบริการล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดของผู้มาติดต่อราชการ
 - สถิติการให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ปี พ.ศ. 2565
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology