ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 - ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 - บันทึกรายงานผลขับเคลื่อนแผนป้องกันทุจริต ปี ๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
 - ผลการดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน จากระบบ e-PlanNAAC
 - ผลการดำเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน จากระบบ e-PlanNAAC
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology