โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาววิยดา โนนม่วง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร.089-845 9063
 
 
นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร.082- 519 7149
 
นางจิศราภรณ์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทร.080-605 0895
 
จ่าเอกจิรวัฒน์ ดอกศร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
เบอร์โทร 080-653 9295
 
นางดวงใจ หอมสันทัด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร.098-298 7761
 
นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร.086-868 0975
 
นางสาวปฏิญญา วัฒนประพันธ์
นิติกรปฎิบัติการ
เบอร์โทร.081-635 1994
 
นางสาว วิลาวัณย์ บุญคุ้ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
เบอร์โทร.093-516 5615
 
นางสาว ปานสุดา ชุมศรี
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
เบอร์โทร.099-720 4694
 
นายลำพูล จันทร์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร.081-878 9831
 
นายมงคล แจ้งไพร
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร.095-735 6319
 
นางสาวชญานิษฐ์ นวลพลกรัง
นักการภารโรง
เบอร์โทร.064- 519 8714
 
นายปิยะณัฐ โพสพสวัสดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 092-252 9887
 
นายเหงียม เกสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)
เบอร์โทร.085-635 1981
 
นายอรชน ช่วยงาน
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร.084-091 8459
 
นายนัฐพงษ์ รอดผึ่ง
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร.093-357 2392
 
นายจักรพันธุ์ จำพันดุง
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร.098-269 0793
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology