ประวัติ

ตำบลบึงอ้อ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอขามทะเลสอ กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งยกฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology