การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.bungor.go.th/structure_executive.php
O3 อำนาจหน้าที่ ไฟล์
O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.bungor.go.th/contact.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระขายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25422. พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 25403. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)4. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และทแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 25625. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25606. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25417. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณฯ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543)8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.bungor.go.th/news_list.php
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A http://www.bungor.go.th/qa.php
O9 Social Network 1. Facebook Page 2. Line Official ID 3. Twitter
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขยะ และพนักงานเก็บขยะ2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
การให้บริการ
O14 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ 1. การขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร2. การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน3. การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการ (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O17 E-Service ขอรับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า https://forms.gle/o1W3MSaFiNwfWjKH7 ขอใช้บริการซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ https://forms.gle/eHGSnUgBtX15JyCw7 ขอใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย https://forms.gle/TcE7LRdpyfWwwgDm8
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.bungor.go.th/procurment_list.php
O23 สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 25632. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 25633. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 25634. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 25645. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25646. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 25647. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1. การบรรุจและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน3. การรักษาวินัย4. การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -25665. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม6. การสรรหาคนดีคนเก่ง7. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.bungor.go.th/download.php?id=81ไฟล์
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ http://www.bungor.go.th/download.php?id=83
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง https://forms.gle/GJxsL8FFwiBxwV1t5
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี รายงานแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้า หน้าที่ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.bungor.go.th/doc/1620935634.pdf
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://www.bungor.go.th/contact.php
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงร่วมกับชุมชน ตามภารกิจงานป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย http://www.bungor.go.th/doc/1620975970.pdf จัดประชาคมชุมชนเรื่อง ทำแผนยาเสพติด http://www.bungor.go.th/doc/1620975884.pdf
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://www.bungor.go.th/doc/1620965575.pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://www.bungor.go.th/doc/1620969770.pdf , http://www.bungor.go.th/doc/1620969856.pdf
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.bungor.go.th/doc/1621240145.pdf
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.บึงอ้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จากระบบ e-PlanNACC
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 1. ผลการดำเนินการตามแผนฯ 2. รายงานผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ 3. ภาพรวมของการดำเนินการตามแผนฯ
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology