“  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ องค์ความรู้ (KM)   ”1. การบริหาร และจัดการความเสี่ยง
2. การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
3. ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
3.1 ทะเบียนประวัติพื้นฐานของพนักงาน ( personal base system)
3.2 บันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน (Time attendance system)
3.3 การจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน (payroll system)
3.4 การประเมินผลงานและการเลื่อนชั้นตำแหน่ง (promotion and Evaluation system)
3.5 การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and development system)
3.6 การจัดสวัสดิการพนักงาน (Welfare system)
3.7 การสรรหาและคัดเลือก พนักงาน (Recruitment system)
4. กิจกรรม KM
5. PLAN KM
6. คลังความรู้กฎหมาย
7. E-book
8. Link ที่น่าสนใจ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology