หัวข้อ
วันที่
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่องประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 20-03-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปปีภาษี พ.ศ. 2566 08-02-2023
     ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖ 06-02-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 18-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ 3 ปฏิบัติ เครื่องมือช่วยสื่อความหมายสุขภาพด้วย 3 ขั้นตอน (2 วัด 2 ตรวจ 3 ปฏิบัติ) 09-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ระวัง!!! โรคอาหารเป็นพิษ 26-12-2022
     ประชาสัมพันธ์โรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน 21-12-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ประจำปี 2566 01-12-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 30-11-2022
     ประชาสัมพันธ์เบาหวานหากรู้ทันป้องกันได้ 14-11-2022
     ประชาสัมพันธ์ เล็กแต่ร้ายอันตรายจากไข้ฉี่หนู 11-11-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 07-11-2022
     ประชาสัมพันธ์ ลอยกระทง ไม่จมน้ำแน่นะวิ 07-11-2022
     ประชาสัมพันธ์ หนาวนี้อาจแย่ถ้าไม่ดูแลสุขภาพ 07-11-2022
     ประชาสัมพันธ์ ลอยกระทง ไม่ล่าแต้ม...นะวิ 07-11-2022
     ประชาสัมพันธ์‼️ ขั้นตอนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 03-11-2022
     ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องรถเก็บขนขยะมูลฝอยชำรุด 31-10-2022
     ประชาสัมพันธ์เตือนโรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) รู้ไว้ไม่เสี่ยง 12-10-2022
     ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) 11-10-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 03-10-2022
     ประกาศ ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 14-09-2022
     ประชาสัมพันธ์ 7 โรคหน้าฝนที่ควรระวัง 24-08-2022
     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ซี) 15-08-2022
     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (บี) 15-08-2022
     รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 22-07-2022
     การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 22-07-2022
     ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กรกฎาคม วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 29-06-2022
     ประกาศกำหนดมาตรการป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2565 04-02-2022
     ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2564 02-02-2022
     ประกาศฯ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25-01-2022
     แบบฟอร์มหนังสือยืนยัน การเสียภาษีนายก 06-10-2021
     แบบฟอร์มใบสมัคร รับเลือกตั้งนายก 06-10-2021
     แบบฟอร์ม หนังสือการยืนยันการเสียภาษีของสมาชิกสภา 06-10-2021
     แบบฟอร์ม ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา 06-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ ระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง 06-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ คู่มือรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 06-10-2021
     ประกาศ ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 07-09-2021
     ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคฉี่หนูภัยเงียบ ในหน้าฝน 06-09-2021
     ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคที่มากับฝน 03-09-2021
     ประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" 13-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13-08-2021
     ประชาสัมพันธ์ ความรู้ คู่มือรับมือโควิด 19 05-08-2021
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เอี่ยมธัญธร จำกัด ประจำเดือน มิถุนายน64 15-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ รู้จัก “โรคลัมปี สกิน” วิกฤตโรคระบาดในสัตว์ ที่ไทยกำลังเผชิญ 12-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ไทยรู้ สู้โควิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 08-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 ก.ค. วันรณรงค์ตรวจเลือดค้นหาการติดเชื้อ HIV 01-07-2021
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เอี่ยมธัญธร จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม64 17-06-2021
     ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 19-05-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง นโยบาย/มาตรการควบคุมผลิตภุณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19-05-2021
     ประชาสัมพันธ์ ขอรับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 12-05-2021
     ประชาสัมพันธ์ การแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ออนไลน์ 12-05-2021
     ประชาสัมพันธ์ การแจ้งขอถังขยะ และขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ผ่านระบบออนไลน์ 12-05-2021
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เอี่ยมธัญธร จำกัด ประจำเดือน เมษายน64 16-04-2021
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เอี่ยมธัญธร จำกัด ประจำเดือน มีนาคม64 15-04-2021
     ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ทำอย่างไรเมื่อถูกสุนัขกัดหรือข่วน และ วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยคาถา 5ย 02-04-2021
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เอี่ยมธัญธร จำกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์64 19-03-2021
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 21-01-2021
     ประชาสัมพันธ์โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2564 08-01-2021
     แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 28-12-2020
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 03-12-2020
     เรียกประชุมสภา อบต.สามัญ สมัย 4 ปี63 01-12-2020
     ประกาศ กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง 25-11-2020
     ประกาศ อบต.บึงอ้อ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 24-11-2020
     รายงาน ทส2 ประจำเดือนตุลาคม 2563 05-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 28-10-2020
     ประกาศฯ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22-10-2020
     รายงาน ทส2 ประจำเดือนกันยายน 2563 05-10-2020
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566 01-10-2020
     ประกาศ อบต.บึงอ้อ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23-09-2020
     รายงาน ทส2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 05-09-2020
     ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนสำหรับประชาชน 17-08-2020
     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ 17-08-2020
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 17-08-2020
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 17-08-2020
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 17-08-2020
     มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏฺบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา 17-08-2020
     ประกาศ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายรุกล้ำทางสาธารณะ 17-08-2020
     โครงการอบรมบทบาทสตรีตำบลบึงอ้อ 11-08-2020
     โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "การทำฮอร์โมนไข่ การทำยาไล่แมลง การทำแปลงผักแบบเพอร์มาคัลเจอร์" 07-08-2020
     รายงาน ทส2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 05-08-2020
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 16-07-2020
     โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลบึงอ้อ หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" 09-07-2020
     รายงาน ทส2 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 06-07-2020
     โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 22-06-2020
     ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ฉบับที่ 1) 09-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ แนวทางการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 09-06-2020
     รายงาน ทส2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 05-06-2020
     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการมอบรถเข็น 04-06-2020
     บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29-05-2020
     โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14-05-2020
     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการมอบรถโยก-รถเข็น 08-05-2020
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 30-04-2020
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.๒๑๗-๐๘ สายบ้านโนนตาลใหญ่ - ตำบลสีมุม บ้านโนนตาลใหญ่ หมู่ ๘ 24-04-2020
     ประกาศ อบต.บึงอ้อ เรื่อง แนบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 07-04-2020
     ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 07-04-2020
     รายงานของผู้สอบบัญชี 11-03-2020
     โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การตัดเย็บหน้ากากอนามัยและจัดทำเจลล้างมือ" 06-03-2020
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 02-03-2020
     ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 02-03-2020
     ประชาสัมพันธ์สิทธิหรือสวัสดิการของผู้สูงอายุ 25-02-2020
     ประชาสัมพันธ์การย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ 25-02-2020
     ประกาศ อบต บึงอ้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 18-02-2020
     ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 13-02-2020
     โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพหลักสูตรการผูกผ้าและการพับผ้า 07-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 05-02-2020
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ2563 04-02-2020
     ส่งประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2563 04-02-2020
     จดหมายข่าว อบต.บึงอ้อ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2563 22-01-2020
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 13-01-2020
     กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 26-12-2019
     รายงานยอดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 25-12-2019
     ประกาศ อบต.บึงอ้อ เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลบึงอ้อ 30-10-2019
     รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 24-10-2019
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 17-10-2019
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 17-10-2019
     แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 11-10-2019
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 01-10-2019
     ประชาสัมพันธ์ การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ ประจำปี 2563 30-09-2019
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพประจำเดือน กันยายน 2562 11-09-2019
     โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 21-08-2019
     โครงการเยาวชนไทย 21-08-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 20-08-2019
     โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 20-08-2019
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพประจำเดือน สิงหาคม 2562 09-08-2019
     ภาพกิจกรรมการรณรงค์และการลดขยะในชุมชน 02-08-2019
     โครงการอบรมสมุนไพร 25-07-2019
     โครงการฝึกอาชีพทำของชำร่วย 23-07-2019
     โครงการอบรมฝึกอาชีพทำกล้วยฉาบ 22-07-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 19-07-2019
     ประชุมคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี 19-07-2019
     โครงการอบรมฝึกอาชีพแปรรูปกล้วย 16-07-2019
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพประจำเดือน 3 ก.ค.2562 03-07-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 28-06-2019
     โครงการอบรมอาชีพ ทำขนม 19-06-2019
     ประกาศ อบต บึงอ้อ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 10-06-2019
     โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ 10-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรค จากพิษสุนัขบ้า 07-06-2019
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2562 31-05-2019
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 31-05-2019
     แผนดำเนินงานประจำปี 2562 31-05-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 20-05-2019
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพประจำเดือน . 2562 18-05-2019
     โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุ 03-05-2019
     ประกาศ อบต บึงอ้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 01-05-2019
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2562 01-05-2019
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพประจำเดือน เม.ย 2562 10-04-2019
     แผนการตรวจสอบภายใน 2562 01-04-2019
     ประกาศ อบต บึงอ้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 25-03-2019
     กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2562 22-03-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 19-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน 15-03-2019
     การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริารส่วนตำบลบึงอ้อ 12-03-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 25-02-2019
     เชิญร่วมแข่งขันกีฬา บึงอ้อเกมส์ ครั้งที่15 07-01-2019
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง "โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้" 04-01-2019
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 24-12-2018
     โรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ตลอดปี เตือนประชาชนอย่าชะล่าใจ แม้แต่หมา-แมวที่เลี้ยงเองก็สามารถแพร่โรคได้ 13-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2561 26-11-2018
     รายงานผลสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด 22-11-2018
     ประชาสัมพันธ์เรื่อง ระวังโรคไข้หวัดใหญ่มาเยือน 10-10-2018
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อประจำปีงบประมาณ 2562 01-10-2018
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 01-10-2018
     คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 01-10-2018
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 01-10-2018
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 25-09-2018
     ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 02-07-2018
     แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560) 08-06-2018
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 08-01-2018
     ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 06-11-2017
     แสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖o 20-10-2017
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปีรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 06-10-2017
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ 05-10-2017
     แบบคำขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 01-10-2017
     แบบคำขอลงทะเบียนผู้พิการ 01-10-2017
     แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ 01-10-2017
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25-09-2017
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ 04-10-2016
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชกาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25-07-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25-04-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25-04-2016
     แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖o แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 11-04-2016
     การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 11-01-2016
     คู่มือประชาชน การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 11-01-2016
     คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 11-01-2016
     คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 10-01-2016
     คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10-01-2016
     คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10-01-2016
     คู่มือประชาชนการอนุญาตใช้น้ำประปา 10-01-2016
     คู่มือประชาชนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 10-01-2016
     คู่มือประชาชน 10-01-2016
     กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 03-12-2015
     โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10-11-2015
     โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10-11-2015
     แบบรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 10-11-2015
     แบบคำขอรับใบอนุญาต 10-11-2015
     ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 10-11-2015
     แบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 10-11-2015
     แบบลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10-11-2015
     คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 10-11-2015
     คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 10-11-2015
     ประชาสัมพันธ์โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 09-11-2015
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 09-11-2015
     กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 02-11-2015
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 30-10-2015
     ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของตำบลบึงอ้อ 30-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 05-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 18-09-2015
     TS911 เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ สมัครสมาชิกรับโบนัสทันที 20% ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 14-07-2015
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ 18-05-2015
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 30-04-2015
     การปรับปรุงลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร1 02-01-2015
     เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด 2022 ราคาน้ำดีที่สุดมีครบทุกเวอร์ชั่นไม่ว่าจะเป็น SBO SPORT , LSM99 SPORT , 3SING SPORT , SABA SPORT การปรับปรุงลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 02-01-2015
     ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๔๖o) 02-10-2014
     TS911 เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ สมัครสมาชิกรับโบนัสทันที 20% ประสัมพันธ์ประกาศตรวจงานจ้าง 22-08-2014
     เว็บ สล็อตpg ตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ต้องมาที่ KINGBAR88.com สล็อตได้เงินจริง 11-02-2014
     ปลูกมันสำประหลัง 30 ตันต่อไร่ได้จริงหรือ 11-02-2014
     ดินและปุ๋ยมันสำประหลัง 11-02-2014
     KINGBAR88 ผู้ให้บริการ สล็อตออนไลน์ 30-10-2013

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology